અળસીના બીજ | Flax seeds in Gujarati | અળસીના બિજ ના ફાયદા | Benefits of Flax seeds

અળસીનાં બીજ શું છે? | What are flax seeds? Flax seeds in Gujarati – અળસીનાં બીજ  ભૂરા રંગનાં અંડાકાર અને સપાટ આકારનાં બીજ છે, જે તલનાં બીજ કરતાં થોડા મોટા હોય છે. જે ફ્લેક્સસીડ બીજ, તેલ, પાવડર, ગોળીઓ, કેપ્સ્યુલ્સ અને લોટના રૂપમાં ઉપલબ્ધ છે. પોષક તત્વો અળસીનાં બીજ ઘણા પોષક તત્વોથી ભરપૂર છે, જે સારા … Read more